Preventie overgewicht

Cijfers en feiten Oorzaken van rookgedrag Gevolgen van mee roken Trends Risicogroepen roken Lokale probleemanalyse Wettelijk en beleidskader Beleidsfocus en doelen Een integrale aanpak pijler Voorlichting en educatie pijler Advies en ondersteuning pijler Fysieke en sociale omgeving Rookvrije Generatie pijler Regelgeving en handhaving Uitvoering en samenwerking Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost Communicatiereeks Evalueren Financiering Interventies tabakspreventie Valpreventie Wat bereikt u?

Interventies die tot de reguliere zorg behoren worden hier buiten beschouwing gelaten. Uitkomstmaten waren Body Mass Index BMI en vragenlijsten over kennis en leefstijl met betrekking tot voeding en beweging, afgenomen voor de start van het programma en een kalenderjaar later. Menu Menu ingeklapt Home Ziektegroepen Ziektegroepen Aandoeningen perinataal Aangeboren afwijkingen Ademhalingswegen Bewegingsstelsel en bindweefsel Bloed en bloedvormende organen Endocriene ziekten en immuniteitsstoornissen Factoren die de gezondheidstoestand en contacten met de gezondheidszorg beïnvloeden Hartvaatstelsel Huid en subcutis Infectieziekten en parasitaire ziekten Kanker Letsels en vergiftigingen Oogziekten Oorziekten Psychische stoornissen Spijsverteringsstelsel Uitwendige oorzaken van ziekte en dood Urinewegen en geslachtsorganen Zenuwstelsel Zwangerschap, bevalling en kraambed Literatuurdatabase Factsheets-Rapporten Achtergrondliteratuur.

Voordat het interventieprogramma op de scholen van start ging, werd van september tot en met maart tijdens het routinematige Periodiek Geneeskundig Onderzoek van de GGD van alle kinderen in de groepen 2 en 6 de BMI bepaald.

preventie overgewicht

Rare good preventie overgewicht think, that

  • Overgewicht totaal, matig overgewicht, ernstig overgewicht obesitas.
  • In en deden respectievelijk ruim Wilt u aan de slag met overgewicht in uw gebied?
  • De gepresenteerde wijk- en buurtcijfers zijn daardoor niet direct vergelijkbaar met deze gemeentecijfers.
  • Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide:
  • Stel uw vraag. Busch RIVM.
  • Daarom worden de uitkomsten ook als hele cijfers dus zonder decimalen gepresenteerd.

Een speciaal daarop gericht tweejarig programma gecombineerde leefstijlinterventie, de GLI bestaande uit groeps- en individuele therapie wordt vanaf begin voor risicopatiënten vergoed. De meeste mensen die afvallen, komen telkens terug op hun oude gewicht of worden zelfs zwaarder.

Bij de ontwikkeling van een ketenaanpak kan gebruik worden gemaakt van zorgstandaarden en richtlijnen. De uitkomsten worden vervolgens gemiddeld over de betreffende wijk of buurt. Overgewicht is vaak één van de speerpunten in gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Toegenomen prevalentie van overgewicht en obesitas bij Nederlandse kinderen en signalering daarvan aan de hand van internationale normen en nieuwe referentiediagrammen.

Preventie overgewicht
Rated 3/5 based on 17 review
het metabolisme dieet download 152 | 153 | 154 | 155 | 156 afvallen wat te eten